Contact opnemen?085 06 06 069
Contact opnemen via Whatsapp?06 28716587

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Diekstra Van der Laan B.V. (hierna: het kantoor) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is statutair gevestigd te Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63078341.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor. Een opdrachtgever (hierna: cliënt) kan ter zake geen aanspraken ontlenen aan de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek. Vervolgopdrachten worden beschouwd als onderdeel van de oorspronkelijke opdracht.

3. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaten van het kantoor de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van hun praktijk dienen te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

4. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging van de opdracht door het kantoor aan cliënt.

5. Ter uitvoering van een opdracht mag het kantoor, onverminderd haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht, zo nodig gegevens van of over de cliënt aan derden ter beschikking stellen.

6. Het kantoor is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een opdracht. Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van zulke derden. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden kan het kantoor (mede) namens de cliënt aanvaarden.

7. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor het kantoor in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

8. Het kantoor mag zich beroepen op haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht ongeacht het standpunt dienaangaande van de cliënt.

9. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor in verband met een opdracht, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van het kantoor, is beperkt tot het bedrag dat ter zake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het zgn. eigen risico van het kantoor volgens de toepasselijke polisvoorwaarden.

10. De cliënt vrijwaart het kantoor voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het kantoor.

11. De aan het kantoor verschuldigde honoraria worden berekend op basis van de door het kantoor aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het volgens het kantoor ter zake toepasselijke uurtarief, en vermeerderd met een percentuele opslag wegens kantoorkosten. Het kantoor kan de toepasselijke uurtarieven van tijd tot tijd aanpassen. Verschotten van het kantoor ten behoeve van de cliënt worden afzonderlijk in rekening gebracht. Voor zover toepasselijk, worden alle bedragen vermeerderd met omzetbelasting. Betaling dient te geschieden binnen de bij de factuur gestelde termijn, bij gebreke waarvan het kantoor de opdracht zonder meer mag ontbinden, onverminderd haar overige rechten.

12. Blijft betaling van de factuur binnen de daarvoor gestelde termijn uit, dan is het kantoor gerechtigd, op grond van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, het volledige factuurbedrag  te verhogen met incassokosten.  Deze verhoging bedraagt minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,-.

13. De rechtsverhouding tussen de cliënt en het kantoor wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.

14. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van de bestuurders van het kantoor, en verder allen die in of voor het kantoor werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.

15. Indien de uitleg van de Nederlandse en de Engelse versie van deze algemene voorwaarden verschilt, is de Nederlandse versie beslissend.

Een pdf-versie van deze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

 • Home
 • Over ons
 • Rechtsgebieden
 • Onze mensen
 • Nieuws
 • Contact
 • Zaak aanmelden
 • Neem contact met ons op

  Vul onderstaand formulier in of bel direct naar 085 06 06 069!

   We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk kunt gebruiken. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt.

   Ik ga akkoord Lees meer